I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Systemu E-zamówień zwanego dalej Systemem (https://profesja.biz/) jest Profesja S.C. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 263 oraz ul. Jaworzyńskiej 76, 59-220 Legnica.
 2. Korzystanie z Systemu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym (https://profesja.biz/) służy wyłącznie do zawierania umów i kontaktów z przedsiębiorcami.
II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia dokonywane są przez formularz zamówieniowy on-line.
 2. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy powinny zostać uwzględnione przy określeniu terminu przesyłki. Zamówienia wpływają do Systemu 24 godziny na dobę, a realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Ceny widoczne w Systemie E-zamówień uwzględniają stałe warunki rabatowe klienta po zalogowaniu, chyba że warunki specjalne stanowią inaczej, dodatkowe rabaty promocyjne dodawane są do stałych warunków handlowych.
 4. Towary mogą różnić się między sobą czasem realizacji zamówienia, zamówienie realizowane jest po skompletowaniu, czyli upływie najdłuższego terminu realizacji. W przypadku przedłużenia czasu realizacji, System E-zamówień informuje Klienta o dalszym postępowaniu i przewidywanym terminie drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 5. Walutą obowiązującą, w której podane są ceny sprzedaży, jest złoty polski. W Systemie widnieją zarówno ceny netto i brutto (zawierające podatek VAT). Ceną wiążącą jest cena podana przy produkcie w momencie złożenia i potwierdzenia zamówienia.
 6. W przypadku braku towaru w ofercie internetowej, Klient ma możliwość wysłania zapytania o dostępność towaru na zamówienia drogą elektroniczną.
 7.  Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do momentu wystawienia faktury.
 8. Firma Profesja bez podania przyczyn może wycofać ze sprzedaży internetowej produkty.
 9. Wszelkie oferty promocyjne mogą być dostępne ograniczone, obowiązuje wówczas kolejność składania zamówień, ilość towaru dostępnego w cenie promocyjnej i czas trwania promocji. Firma Profesja może odwołać ofertę promocyjną bez podania przyczyny.
 10. Profesja zastrzega sobie prawo zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia.
 11. Profesja zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
III. REJESTRACJA NOWYCH KLIENTÓW
 1. Podczas pierwszej rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny. Zamówień można dokonywać od razu po aktywacji konta przez konsultantów Systemu E-zamówień.
 2. Klient przedstawia firmie Profesja następujące dane: NIP, nazwę firmy, dane użytkownika oraz adres.
 3. Klient akceptując warunki REGULAMINU wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Profesja z siedzibą przy, ul. Wrocławskiej 263 i ul. Jaworzyńskiej 76, 59-220 Legnica.
 4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Firmy w celu realizacji zamówienia w tym wystawienia faktury VAT. Klient może poprawić swoje dane, mając do nich dostęp na stronie Systemu. Klient może żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych, co należy zgłosić firmie Profesja S.C.
 5. Firma Profesja nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów produktu lub ich zmiany dokonywane przez producenta. W Systemie umieszczane są jak najbliższe rzeczywistości opisy i dane techniczne produktów.
 6. Dopóki Klient pisemnie nie wycofa pełnomocnictwa, w pełni odpowiada za wszystkie operacje dokonane w Systemie przez pełnomocnika.
IV. WYSYŁKA TOWARÓW
 1. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w sposób podany w formularzu zamówień lub poprzez odbiór osobisty.
 2. Termin dostawy zostaje określony w potwierdzeniu do zamówienia, jednakże na towary będące na stanie magazynowym widoczne w e-systemie czas dostawy określa się jako 48 godzin od potwierdzenia realizacji zamówienia. Termin dostawy towarów aktualnie nie będących na stanie magazynowym lub zamawianym specjalnie dla klienta określa się na 5 dni roboczych chyba że specjalne warunki zostały określone inaczej
 3. Dostawa na terenie Legnicy możliwa jest od kwoty 70 zł brutto, chyba że warunki indywidualne określone są inaczej. Dostawy poza teren Legnicy odbywają się na warunkach ustalonych wcześniej.
 4. Dokładne warunki określane są indywidualnie przy każdym zamówieniu poprzez wybór sposobu realizacji.
 5. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wywołane przez firmę dostarczającą przesyłkę.
V. PŁATNOŚCI I ZAPŁATA ZA TOWAR
 1. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana w trybie: przedpłata za towar, za pobraniem lub przelewem, zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy.
VI. REKLAMACJE
 1. Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt produktu:
 2. osobiście do siedziby Firmy – ul. Jaworzyńska 76, 59-220 Legnica, wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną
 3. wysyłając reklamowany towar na adres Firmy wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania wadliwego towaru.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
VII. GWARANCJA
 1. Warunkiem uznania gwarancji jest kontrola opakowania pod kątem uszkodzeń przed potwierdzeniem odbioru przesyłki z poczty lub od kuriera. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie dostawy. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia i istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru należy odmówić jej przyjęcia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 2. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeśli produkt został uszkodzony mechanicznie, na skutek niewłaściwego użytkowania lub transportu.
 3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o jego zmianach.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego.
 5. Rozstrzyganie sporów: ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.